Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §   

  1. Rekisterinpitäjä 

TMI N.Suomela, Y-tunnus: 2986306-1, SUOMI, Puhelin: 045 131 8882

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Niko Suomela  

  1. Rekisterin nimi 

TMI N.Suomela Tietosuojarekisteri

  1. Rekisteröityjen ryhmä 

TMI N.Suomela:n kanta-asiakasjärjestelmään liittyneet henkilöt ja TMI N.Suomela:n verkkokaupan asiakkaat.   

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

– Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille. 

– Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. 

  1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja: 

Perustiedot, kuten: nimi; syntymäaika; sukupuoli; sähköpostiosoitteet; puhelinnumerot; osoitteet; ammatti sekä talouden koko. 

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: TMI N.Suomelan palveluiden käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot; (kanta-asiakasnumero); asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. 

Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö ja muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet sekä TMI N.Suomelan myymälöissä tehdyt ostot; ostopäivämäärä, ostetut tuotteet (ostettujen tuotteiden määrät ja hinnat sekä oston kokonaissumma) 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet 

– Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä. 

– Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä. 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

TMI N.Suomela voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti: 

– Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella; 

– TMI N.Suomela-konserniin kuuluville yhtiöille sekä valtuutetuille kolmansille osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. TMI N.Suomela velvoittaa mainitut tahot pitämään kaikki niille luovutetut henkilötiedot salassa ja turvaamaan henkilötietosi riittävällä tavalla; ja 

– Pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla. 

Luovutukset EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle: 

– TMI N.Suomela saattaa luovuttaa henkilötietoja EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle tämän rekisteriselosteen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi; ja 

– TMI N.Suomela luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta TMI N.Suomela on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla. 

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää TMI N.Suomelan käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja TMI N.Suomelan lukuun. 

Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa henkilötietodirektiiviä (95/46/EY). 

  1. Rekisteröityjen oikeudet 

Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja TMI N. Suomela on hänestä kerännyt; b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista c) kieltää TMI N.Suomelaa käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. 

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla TMI N.Suomela on yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen. 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Konkreettinen aineisto (paperiset kanta-asiakaslomakkeet) hävitetään käsittelyn jälkeen. Sitä ennen aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Scroll to Top